Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
Informationen | Artikel | Betrachtungen | Berichte | Hintergruende | Musik | Satire! | zum Geschehen von gestern, heute und morgen | ein mediales Audio-Kunstprojekt | ab 18 J.
Total: 602 | 700
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
prv165540310
Angriff der Killerlohlrabis- Berlin.mp3 mp3 0.6545600891113281 MB
prv165538518
Nachtkaffee - einfach wunderbar.mp3 mp3 0.3771324157714844 MB
prv165538184
Wenn man tot ist ist das schlimm für die anderen.mp3 mp3 0.44059276580810547 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 100 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 200 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2015 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy