Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
Hungary
Total: 4522 | 708
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
prv234645093
Burak Yeter - Friday Night (Nitrex & Ice Remix - DJ Hlásznyik Edit) [2019].mp3 mp3 7.89 MB
prv198720539
Colonel Bagshot - Six Days War (Dj Hlásznyik & D!rty Bass Bootleg) [2018] [www.djhlasznyik.hu].mp3 mp3 10.30 MB
prv186297110
Sam Feldt - What About The Love (Dj Hlásznyik & D!rty Bass Remix) [2017] [www.djhlasznyik.hu].mp3 mp3 11.58 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2020 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy