Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
Total: 14 | 37921
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
circuit wound - density and assimilation (troniks, 2006).zip zip 17.16 MB
connelly - dim moon (chondritic sound, 2004).zip zip 29.72 MB
eyes and arms of smoke - birthing timbers (chondritic sound, 2005).zip zip 43.91 MB
grunt - dead beauty dancefloor wreck (freak animal, 2006).zip zip 20.77 MB
jessica rylan - no touching (palsy, 2005).zip zip 16.99 MB
mike connelly - werewolf break (chondritic sound, 2004).zip zip 25.03 MB
oscillating innards - path (dada drumming, 2005).zip zip 26.32 MB
roman torment - bewilderment (callow god & swampland, 2006).zip zip 20.10 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2021 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy